OFERTA

OFERUJEMY PROFESSIONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • zaopatrzenia w wodę,
 • wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • budowy wodociągów, kolektorów deszczowych oraz sieci kanalizacyjnych,
 • budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości wozem asenizacyjnym,
 • wywozu odpadów stałych,
 • usług sprzętem tj. ładowarki,koparki, koparko-ładowarki,samochody ciężarowe różnej ładowności, HDS, 

 • dzierżawy i sprzedaży różnego typu pojemników do gromadzenia
 • odpadów komunalnych,
 • usług sieczkarnią do kukurydzy,
 • remontów i napraw dróg,
 • zimowego utrzymania dróg;

 

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO I KONKURENCYJNE CENY NA WYSOKIM POZIOMIE USŁUG

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.