PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

15 marca 2018 roku Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.  Pan Marcin Majewski podpisał umowę na realizację inwestycji pn..: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 60 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw: Buk Góralski, Buk Pomorski, Górale, Jabłonowo – Zamek, Szczepanki.

 

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.