O SPÓŁCE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Baruchowie jest następcą prawnym  komunalnego zakładu budżetowego działającego pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie, z którego został przekształcony w wyniku likwidacji w oparciu o Uchwałę Nr XIII/104/07  Rady  Gminy w Baruchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 11.06.2008 roku Spółka z kapitałem zakładowym 2 292 000,00 zł została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000307859. Całość udziałów w Spółce posiada Gmina Baruchowo.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, że świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Kontakt: 54 284 41 79.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Baruchowo na okres 3 lat