Wykonanie zadania pn.: „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE”

21 czerwca 2018 r. zakończyły się czynności odbioru zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie”.

W procedurze odbioru końcowego brali udział: Przemysław Górski – Burmistrz Miasta i Gminy, Marcin Majewski – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie,  Maciej Czaplicki – Kierownik robót, Piotr Witkowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz Artur Lula, Katarzyna Weinert – Snopek i Sławomir Paczkowski – przedstawiciele Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Drogownictwa  Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim.

Zadanie polegało na budowie 60 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i zrealizowane zostało w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane w sołectwach Buk Góralski, Górale, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek oraz Buk Pomorski.