Wykonanie zadania pn.: „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE”

21 czerwca 2018 r. zakończyły się czynności odbioru zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie”.

W procedurze odbioru końcowego brali udział: Przemysław Górski – Burmistrz Miasta i Gminy, Marcin Majewski – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie,  Maciej Czaplicki – Kierownik robót, Piotr Witkowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz Artur Lula, Katarzyna Weinert – Snopek i Sławomir Paczkowski – przedstawiciele Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Drogownictwa  Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim.

Zadanie polegało na budowie 60 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i zrealizowane zostało w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane w sołectwach Buk Góralski, Górale, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek oraz Buk Pomorski.

 

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 02.07.2024r. od godz. 8:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kłotno od nr 39 i Zawada Piaski do godziny 17.00. Spowodowane to jest awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Kłotno. Za utrudnienia przepraszamy.