Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów Skrzynki i Kłotno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał oceny okresowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągów w Skrzynkach i Kłotnie.

Skany tych dokumentów w formacie PDF można pobrać za pomocą poniższych linków:

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.